Moor kdis logo

Hoe werken wij?

De kinderfysiotherapeuten en kinderoefentherapeuten van MOOR kids onderzoeken, behandelen en communiceren op een identieke wijze. Hiervoor zijn voor de diverse doelgroepen onderzoek- en behandelrichtlijnen opgesteld. Zo kan een cliënt moeiteloos overgenomen worden door een collega, is het team zeer flexibel en is de continuïteit van zorg gewaarborgd.

Indien nodig kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.

Bij MOOR kids staat het kind centraal en wordt het onderzoek ingezet naar aanleiding van de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut zal een gedegen onderzoek uitvoeren naar de motoriek van het kind en zal een analyse maken van het eventuele motorisch probleem( zowel groot- als fijnmotorisch). Hierbij wordt naar de kwantiteit( wat kan het kind?) en naar de kwaliteit( hoe doet het kind het?) gekeken en worden gestandaardiseerde motorische testen gebruikt. Direct na het onderzoek volgt een duidelijk verslag met daarin de conclusies en een advies.

Wanneer dit advies het opstarten van de kinderfysiotherapeutische / kinderoefentherapeutische begeleiding is, zal een behandelplan gemaakt worden met SMART opgestelde doelstellingen voor een overzichtelijke periode. Dit uitgebreide onderzoeksverslag wordt, naast de ouders, altijd, na toestemming van ouders, gecommuniceerd naar de andere betrokkenen rond het kind( huisarts, cb-arts, GGD, leerkracht, logopedist, specialist etc.). Na het afsluiten van de behandelperiode is uw kind niet uit beeld, maar wordt een controle afspraak gepland, om te beoordelen of de motoriek zich naar verwachting heeft doorontwikkeld.

 

Bij de kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut

De kinderfysiotherapeut / kinderoefentherapeut wil alleereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Er wordt informatie verzameld bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Daarna onderzoekt de therapeut en doet allerlei tests met uw kind. Tenslotte worden de bevindingen besproken en wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling ook voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt meestal voor kinderen van 0-2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.