Kinderen 0 tot 4 jaar

MOOR kids vindt het belangrijk bij het behandelen van kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar, dat ouders inzicht krijgen in de normale motorische ontwikkeling van hun kind in de eerste levensjaren en waardoor vertraging in deze ontwikkeling kan ontstaan.

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de praktijk. Twijfel niet, bel gerust. Een kind is te waardevol om twijfel te laten bestaan.

Zuigelingen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u graag wilt dat er een kinderfysiotherapeut van MOOR kids de motoriek van uw baby beoordeelt. Dit zijn o.a. voorkeurshoudingen, overstrekken, overmatig huilen, niet gaan rollen, niet gaan kruipen, billenschuiven, niet gaan lopen en andere redenen die er voor kunnen zorgen dat de motorische ontwikkeling van uw baby vertraagd verloopt.

Ook wanneer uw kind een lichamelijke aandoening heeft, kan MOOR kids de kinderfysiotherapeutische zorg op zich nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld aandoeningen zijn als cerebrale parese, spierziekten, spina bifida, niet aangeboren hersenletsel, erbse parese. 

Wanneer uw kind onder behandeling is bij een kinderarts en/of revalidatiearts en er een multidisciplinair team om uw kind heen bestaat, zal MOOR kids zorgen voor een goede communicatie tussen de diverse behandelaars.

 

Peuters

Wanneer uw kind bijvoorbeeld laat is gaan lopen, zich lang op de billen heeft voortbewogen of misschien langdurig ziek is geweest, kunnen er vertragingen ontstaan in de ontwikkeling van vaardigheden als klimmen/klauteren, stabiel lopen, op- en afstappen, traplopen, rennen, springen, fietsen etc. Vaak heeft dat te maken met onvoldoende ontwikkeld evenwicht en coördinatie.

Ook dan kan de kinderfysiotherapeut van MOOR kids uw kind helpen met het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Natuurlijk zal altijd eerst middels uitgebreid onderzoek beoordeeld worden of er inderdaad een achterstand bestaat van de motoriek en wat de oorzaak daarvan is en of er een indicatie is voor kinderfysiotherapeutische interventie.

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de praktijk.

Twijfel niet, bel gerust. 

Een kind is te waardevol om twijfel te laten bestaan.

 

Meetinstrumenten die gebruikt worden

Oudervragenlijst: hierdoor krijgt de kinderfysiotherapeut inzicht in de ontwikkeling van uw kind tot nu toe

 

AIMS, Alberta Infant Motor Scale:

Doel: Meten van het niveau van Groot Motorisch functioneren, zowel kwantitatief als  kwalitatief 

Doelgroep: groot motorische stoornissen

Leeftijd: 0-18 maanden

Type: observatie instrument

Aard: discriminatief, evaluatief

Maat: percentielscores  

 

BSID II en III, Bayly Scale of Infant Development

Doel: Bepalen van het niveau van Algehele Motorische Ontwikkeling (groot en klein motorisch). PS: kinderfysiotherapeuten zijn alleen bevoegd om het motorische deel af te nemen.

Doelgroep:  motorische stoornissen

Leeftijd: 1-42 maanden

Type: test

Aard: discriminiatief, evaluatief, kwantitatief

Maat: ontwikkelingsindex, motorisch quotient, aantal SD en motorische ontwikkelingsleeftijd

 

Movement-abc II

Doel: een diagnostisch instrument (screening,  niveaubepaling en evaluatie). Geeft indicatie over het motorisch functioneren van een kind in het dagelijks leven vanaf 4 jaar.

Doelgroep: kinderen met lichte motorische afwijking of achterstand

Leeftijd: kinderen tussen 3-16 jaar

Type: test

Aard: niveaubepaling en evaluatie

Maat: percentielscores

 

Plagiocephalometrie

Doel: objectief vaststellen van schedelasymmetrie

Doelgroep: kinderen met een plagio- of brachicephalie

Leeftijd: 0 jaar tot aan volwassen leeftijd

Type: metingen

Aard: discriminatief, evaluatief

Maat: ODDI mate van schedelasymmetrie( norm: 100%)( afwijkend >104%), CPI breedte van de schedel( norm: 90%)( afwijkend >95%), ED anteropositie ene oor t.o.v. het andere oor( norm: 0mm)(afwijkend >5mm)

 

Amiel Tison

Doel: meten van de mate van hypo- en hypertonus

Doelgroep: mogelijke tonusafwijkingen

Leeftijd: 0-60 maanden

Type: actieve en passieve testitems

Aard: discriminatief, evaluatief

Maat: 1- / 2- lichte tot ernstige hypotonie, 1+ / 2+ lichte tot ernstige hypertonie, 0 normotoon

Aanmelden/afspraak maken

Downloaden folders

Locaties MOORkids op de kaart Vestigingen